Bogdan Svider

France

Oleksandr Danylchuk

Ukraine

Kateryna Kladyk

France

Sofia Danylchuk

Ukraine

Nataliya Sawinych

Switzerland

Olga Pavlova

Slovakia

Sergej Sawinych

Switzerland

Viktoriya Semenova

Portugal

Vyacheslav Poglubko

United Kingdom

Yuliana Markova

Sveden